I. Słownik pojęć:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie terminy oznaczają:

a) Serwis – niniejszy serwis internetowy (dostępny pod adresem: www.sekup.pl), prowadzony przez Operatora, który umożliwia skojarzenie strony sprzedającej i kupującej (przedmioty), usługodawcy i usługobiorcy (usługi) oraz pracodawcy i potencjalnego pracownika (praca);
b) Ogłoszenie — sporządzone przez Użytkownika i zamieszczone w Serwisie ogłoszenie dotyczące oferty sprzedaży, darowizny, zamiany, pracy, oferowanych usług, itp. czy też ogłoszenie chęci zakupu (poszukiwania przedmiotu, usługi lub pracy), które jest zgodne z Regulaminem;
c) Towar — rzecz lub usługa oferowana w Serwisie, która jest zgodna z Regulaminem;
d) Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania oraz osoba niepełnoletnia, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i z tym zastrzeżeniem, że wszelkie jej działania muszą odbywać się za zgodą jej opiekuna prawnego, a które to osoby powyżej utworzyły Konto lub aktywowały Ogłoszenie lub chcą wysłać zapytanie dotyczące Ogłoszenia – zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
e) Konto – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail (względnie za pomocą konta na serwisie Google, Facebook, Twitter), część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może na Serwisie umieszczać, edytować, usuwać, itd. Ogłoszenia, a także za pomocą której Użytkownik może prowadzić korespondencję z innymi Użytkownikami Serwisu;
f) Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu;
g) Cennik — zestawienie opłat ustalanych przez Operatora za dodatkowe usługi świadczone w ramach Serwisu, a które to zestawienie opłat wskazane jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

II. Korzystanie z Serwisu:

1. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na warunki określone w Regulaminie. Operator może zablokować Użytkownikowi konto i korzystanie z Serwisu, a także usunąć Ogłoszenie (lub zdjęcia/pliki graficzne z Ogłoszenia), jeżeli Użytkownik narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa lub Operator poweźmie uzasadnione podejrzenie dotyczące niewłaściwych działań podejmowanych przez Użytkownika.
2. Operator nie weryfikuje tożsamości Użytkowników i nie odpowiada za wiarygodność danych podawanych przez Użytkowników. Użytkownicy mają obowiązek podawania swoich prawdziwych danych osobowych – zabronione jest rejestrowanie kont na dane osób postronnych oraz dane fikcyjne. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za czynności dokonywane w związku z Ogłoszeniem i w ramach Ogłoszenia.
3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść i zawartość Ogłoszeń.
4. Użytkownik samodzielnie ustala treść Ogłoszenia, treść ogłoszenia powinna być zgodna ze stanem faktycznym oraz prawem, nie powinna naruszać praw Operatora oraz osób trzecich, w szczególności treść Ogłoszenia nie powinna naruszać praw autorskich.
5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru i określać co konkretnie wchodzi w skład Towaru.
6. Treść Ogłoszenia powinna dokładnie opisywać Towar i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników co do takich atrybutów Towaru jak: parametry, stan, jakość, marka, producent, pochodzenie, itd. Powyższe zasady dotyczą także samego tytułu Ogłoszenia.
7. Konkretny Towar może być przedmiotem wyłącznie jednego Ogłoszenia – niedopuszczalne jest wystawianie tego samego Towaru w tym samym czasie na różnych Ogłoszeniach. W sytuacji gdy Użytkownik posiada większą ilość sztuk konkretnego Towaru i chce aby przedmiotem Ogłoszenia była większa ilość sztuk tego Towaru to musi oznaczyć to w treści Ogłoszenia. Przedmiotem jednego Ogłoszenia jest wtedy większa ilość sztuk, przy czym wskazana cena dotyczy jednej sztuki Towaru. Zabronione jest wystawianie tego samego, konkretnego Towaru w różnych Ogłoszeniach.
8. Operator nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez Użytkowników i sporach powstałych pomiędzy Użytkownikami. Zawarcie i realizacja transakcji między Użytkownikami odbywają się bezpośrednio pomiędzy Użytkownikami. Operator nie ponosi tym samym odpowiedzialności za jakość, pochodzenie, dostawę, odebranie, zapłatę lub przydatność oferowanych rzeczy.
9. Użytkownik nie może rozsyłać lub umieszczać w Serwisie informacji handlowej (zakazu spamu).
10. Zabronione jest pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania. Wszelkie rozwiązania techniczne, elementy graficzne i inne elementy Serwisu podlegają ochronie prawnej i stanowią prawa autorskie Operatora.

III. Rejestracja w Serwisie:

1. Rejestracja w serwisie wymaga posiadania przez Użytkownika aktywnego adresu e-mail, względnie aktywnego konta na serwisie Google, Facebook, Twitter oraz ustanowienia indywidualnego hasła do konta.
2. Za rejestrację konta oraz używanie konta w Serwisie nie są pobierane opłaty.
3. Rejestracja w Serwisie możliwa jest w następujący sposób:

a) poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie;
b) podczas dodawania Ogłoszenia bez wcześniejszej rejestracji w Serwisie.

4. Konto Użytkownika w Serwisie jest aktywne dopiero po potwierdzeniu dostępu do konta e-mail poprzez kliknięcie w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika.
5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych, utworzyć Konto może jedynie osoba, która jest uprawniona do działania w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej.
6. Użytkownik może posiadać i korzystać wyłącznie z jednego Konta w Serwisie.
7. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów e-mail, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia.
8. Pełna funkcjonalność Serwisu jest dostępna dopiero po pełnej aktywacji konta i ustanowieniu indywidualnego hasła do konta. Po wysłaniu zapytania Operator będzie rejestrować adres e-mail, na podstawie którego utworzone zostanie tzw. konto techniczne – na 30 dni. Przy każdej interakcji w Serwisie (np. wysłaniu zapytania do Ogłoszenia) ważność konta technicznego będzie przedłużana o 30 dni – celem przekazania odpowiedzi na zapytanie do osoby zainteresowanej Ogłoszeniem.
9. Użytkownik może w każdym momencie zgłosić chęć usunięcia konta, którą Operator realizuje w ciągu 30 dni od zgłoszenia.
10. Użytkownik może także poprosić o dane, które Operator zbiera na temat jego aktywności. Prośba ta jest realizowana w ciągu 30 dni od zgłoszenia.

IV. Zamieszczanie i edytowanie Ogłoszeń:

1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem poniższych postanowień i pozostałych postanowień Regulaminu.
2. Ogłoszenie może być zamieszczone poprzez jeden z następujących sposobów:

a) dla zarejestrowanych Użytkowników: dodanie Ogłoszenia wymaga wypełnienia formularza dodawania Ogłoszenia i wprowadzenia wszystkich obowiązkowych pól;
b) dla niezarejestrowanych Użytkowników (tj. dla Użytkowników bez Konta w Serwisie): w trakcie wypełniania formularza dodawania Ogłoszenia Użytkownik otrzyma możliwość wpisania adresu e-mail, natomiast zanim Ogłoszenie zostanie opublikowane w Serwisie, Użytkownik będzie miał obowiązek:
– zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności, a także inne zgody wymagane przepisami prawa oraz przez Serwis;
– potwierdzić adres e-mail po otrzymaniu maila z linkiem (odnośnikiem) aktywującym Ogłoszenie.
Po mailowym potwierdzeniu Ogłoszenia, zostanie utworzone Konto Użytkownika, którego loginem będzie adres e-mail podany przy dodawaniu Ogłoszenia. Link (odnośnik) przekierowujący do strony internetowej, na której Użytkownik będzie mógł ustawić nowe hasło, zostanie przesłany do Użytkownika w kolejnym mailu.

3. Ogłoszenie powinno być w języku polskim. Jednakże treść Ogłoszenia może być także w innym języku – pod warunkiem, iż w pierwszej kolejności treść Ogłoszenia będzie w języku polskim. Operator nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia ogłoszeń dokonywane przez Użytkownika.
4. Dodanie ogłoszenia do Serwisu jest bezpłatne i następuje w chwili wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza dodawania ogłoszenia i zatwierdzenia publikacji w Serwisie oraz po zaakceptowaniu Regulaminu oraz wszystkich zgód wymaganych przez Serwis. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może dokonywać w nim edycji treści, jednakże poza zmianą typu ogłoszenia i jego kategorii. W każdej chwili emisji Ogłoszenia Użytkownik może usunąć Ogłoszenie lub przedłużyć jego publikację. Aktywacja lub promowanie Ogłoszenia następuje niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu jednej godziny.
5. Użytkownik nie może umieszczać Ogłoszeń z Towarami wymienionymi jako zakazane w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
6. Naruszenie Regulaminu stanowi, w szczególności m.in. manipulacja słowami kluczowymi w Ogłoszeniu, wystawienie Ogłoszenia w niewłaściwej kategorii, stosowanie słów powszechnie uznawanych za obraźliwe, wprowadzanie w błąd, naruszanie dobrych obyczajów i zwyczajów, naruszanie przepisów prawa (w tym prawa autorskiego, praw pokrewnych, praw do wizerunków oraz wszelkich innych praw własności intelektualnej), szkodzenie dobremu imieniu lub renomie Operatora oraz promowanie i reklamowanie innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych i aukcyjnych.
7. Opis (treść) Ogłoszenia oraz Tytuł Ogłoszenia powinien być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, nie może wprowadzać w błąd, nie może zawierać numerów telefonów ani adresów e-mail oraz odnośników do stron internetowych.
8. Treść Ogłoszenia musi być powiązana z przedmiotem Ogłoszenia, dotyczyć rzeczywistego Towaru a Użytkownik oświadcza, że jest autorem tekstu. Treść Ogłoszenia nie powinna nikogo obrażać, zniesławiać, ani być niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Ogłoszeniodawca nie powinien też wykorzystywać znaków towarowych, wodnych, itd., do których nie ma prawa.
9. Zdjęcia nie mogą wprowadzać w błąd, muszą być ściśle związane z przedmiotem Ogłoszenia i być rzeczywistym zdjęciem Towaru. Zabronione jest zamieszczanie Ogłoszeń oraz zdjęć o charakterze erotycznym (szczególnie dotyczy to kategorii „Społeczności”).
10. Każde zdjęcie zostanie opatrzone znakiem wodnym Serwisu, zabezpieczającym zdjęcie przed kopiowaniem. Zdjęcia nie powinny zawierać logo innych serwisów internetowych, w szczególności serwisów ogłoszeniowych, numerów telefonu, innych adresów www, adresów e-mail ani innych elementów, nałożonych na zdjęcie (ramki, logotypy, wyróżniki).
11. Użytkownik wyraża zgodę na wyświetlanie reklam na stronie Ogłoszenia.
12. Użytkownik w treści Ogłoszenia może zamieścić link (odnośnik) do filmu zamieszczonego w serwisie Youtube, a który to film związany jest bezpośrednio lub pośrednio z Produktem będącym przedmiotem Ogłoszenia. Operator nie ponosi odpowiedzialności za linki (odnośniki) ujęte w treści Ogłoszenia.
13. Ogłoszenie wraz ze zdjęciem może być promowane przez Użytkownika w polskich i zagranicznych mediach społecznościowych.
14. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia Ogłoszenia z serwisu po dokonanej sprzedaży lub po wygaśnięciu oferty z innych względów. Operator może usunąć Ogłoszenie w przypadku gdy Użytkownik – autor Ogłoszenia jest nieaktywny przez przynajmniej 60 dni.

V. Wysyłanie zapytań:

1. Wysyłanie zapytań do Użytkowników będzie możliwe zarówno dla Użytkowników zalogowanych (zarejestrowanych) jak i niezalogowanych (niezarejestrowanych) w Serwisie. W przypadku Użytkowników niezalogowanych obowiązują warunki przechowywania adresu e-mail na czas 30 dni, które są opisane w pkt IV. niniejszego Regulaminu (tzw. „konto techniczne”).
2. Użytkownik niezarejestrowany otrzyma treść odpowiedzi w formie wiadomości e-mail. Ponadto Użytkownik niezarejestrowany powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przekazania zapytania do Użytkownika (w specjalnym formularzu będzie mógł podać imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Wysłanie wiadomości do Użytkowników będzie możliwe dopiero po wyrażeniu ww. zgody, a także po zaakceptowaniu Regulaminu i polityki prywatności.
3. Wiadomości dla zarejestrowanych Użytkowników będę wyświetlane w oknie czatu na stronie Serwisu (w zakładce „Moje konto”).
4. W oknie czatu (oknie rozmowy) pomiędzy Użytkownikami nie będzie wyświetlany pełen adres e-mail Użytkownika, który przesyła zapytanie do Ogłoszenia. Wyświetlana będzie tylko część adresu e-mail Użytkownika, a pozostała część będzie ukryta (wypełniona gwiazdkami).

VI. Promowanie Ogłoszeń i rodzaje promowań:

1. Serwis umożliwia odpłatne promowanie ogłoszeń.
2. Ceny usług promowania zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Poszczególne ceny promowania są wyświetlane także podczas procesu promowania Ogłoszenia.
4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Za każdą dokonaną płatność Użytkownik może wygenerować fakturę po zalogowaniu do swojego konta (w zakładce „Moje konto”).
6. Operatorem płatności jest firma przelewy24 Wszystkie transakcje realizowane są niezwłocznie. Serwis nie pobiera dodatkowych prowizji ani opłat związanych z obsługą transakcji. Serwis nie odpowiada za czasową niedostępność płatności spowodowaną przez systemy bankowe czy też operatorów płatności czy też osoby trzecie.
7. Promowanie Ogłoszenia następuje z chwilą zatwierdzenia transakcji przez systemy bankowe czy też operatorów płatności.
8. Jeśli Ogłoszenie zostanie oznaczone jako sprzedane przez Użytkownika lub usunięte przed upływem czasu w jakim Ogłoszenie jest promowane, opłata za niewykorzystany czas nie będzie zwracana Użytkownikowi.
9. W przypadku gdy Ogłoszenie zostanie usunięte ze względu na naruszenie Regulaminu czy też przepisów prawa opłata za promowanie nie zostanie zwrócona Użytkownikowi.
10. Serwis umożliwia następujące rodzaje promowań:

a) Mini – 3 dni promowania ogłoszenia
b) Midi – 7 dni promowania ogłoszenia
c) Maxi – 30 dni promowania ogłoszenia
d) PREMIUM – Promowanie wszystkich ogłoszeń przez 14 dni

VII. Reklamacje:

1. Wszelkie reklamacje związane z użytkowaniem Serwisu należy przesłać na adres e-mail: pomoc@sekup.pl lub w formie listownej na adres Operatora.
2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: imię i nazwisko, adres poczty e-mail, adres internetowy Ogłoszenia lub jego numer, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz ze wskazaniem konkretnego żądania przez Użytkownika.
3. Użytkownik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania usług przez Operatora w terminie 14 dni od dnia kiedy nastąpiło nienależyte wykonanie usługi lub nastąpiło niewykonanie usługi.
4. Operator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji oraz informuje Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej (na adres e-mail przypisany do konta), o sposobie jej rozpatrzenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator może się zwrócić do Użytkownika o uzupełnienie reklamacji we wskazanym zakresie. W takiej sytuacji rozpatrzenie reklamacji przez Operatora ulega proporcjonalnemu wydłużeniu – o czas uzupełniania reklamacji przez Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Prezentowane na stronach Serwisu Ogłoszenia i ich treść nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenia do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
2. Operator poinformuje o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez rozesłanie do wszystkich aktualnych Użytkowników droga mailową nowego Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Operatora, nie krótszym jednak, niż 14 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie Serwisu i rozesłania do wszystkich aktualnych Użytkowników drogą mailową nowego Regulaminu. Usługi aktywowane przed wejściem w życie zmiany Regulaminu będą wykonane na warunkach wskazanych w dotychczasowym Regulaminie.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych aktów prawnych bezwzględnie obowiązujących.
4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

ZAŁĄCZNIKI STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEGO REGULAMINU:

Załącznik nr 1:
Cennik usług promowania

KategoriaPakiet MINIPakiet MIDIPakiet MAXI
  Ważny 3 dniWażny 7 dniWażny 30 dni
Dla dzieci2 zł5 zł12 zł
Dom i ogród2 zł5 zł12 zł
Elektronika2 zł5 zł12 zł
Moda2 zł5 zł12 zł
Rolnictwo2 zł5 zł12 zł
Sport i hobby2 zł5 zł12 zł
Zdrowie i uroda2 zł5 zł12 zł
Zwierzęta2 zł5 zł12 zł
Oddam za darmo2 zł5 zł12 zł
Motoryzacja4,5 zł7,9 zł17 zł
Nieruchomości4,9 zł12 zł21 zł

PREMIUM – Promowanie wszystkich swoich ogłoszeń 40 zł.
Pakiet dostępny po zalogowaniu się na swoje konto użytkownika.

Cennik ofert pracy:
a) 1 ogłoszenie 2 zł
b) 10 ogłoszeń 18 zł

Załącznik nr 2: Towary zakazane

Zabronione jest wystawianie w Serwisie następujących Towarów:

1. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów, usług erotycznych lub zawierających treści pornograficzne lub obsceniczne lub sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami, w szczególności z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z przemocą lub z udziałem zwierząt. Towarem zakazanym w serwisie nie są: stroje erotyczne, akcesoria erotyczne oraz środki wspomagające, jednakże tylko i wyłącznie w sytuacji umieszczenia ich przez Użytkownika w odpowiednim dziale (odpowiedniej kategorii) w Serwisie.
2. Przedmiotów, gadżetów, zdjęć, filmów zawierających treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych lub nienawiści na tle orientacji lub preferencji seksualnych.
3. Przedmiotów będących nośnikiem symboliki nazistowskiej, faszystowskiej lub komunistycznej.
4. Dopalaczy, narkotyków, środków odurzających i psychotropowych oraz innych środków stosowanych jako zastępcze wobec wyżej wymienionych.
5. Produktów leczniczych, farmakologicznych lub weterynaryjnych wydawanych na receptę lub które nie mogą być wprowadzone do obrotu w Polsce ze względu na przepisy prawne.
6. Napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych i papierosów oraz e-papierosów.
7. Broni, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotaczy gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa. Towarem zakazanym w Serwisie nie jest natomiast broń wskazana w art. 11 ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku, w szczególności broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni.
8. Substancji chemicznych oraz innych środków, w tym także odpadów, mogących zagrażać życiu, zdrowiu lub środowisku.
9. Zwłok i szczątków ludzkich lub zwierzęcych lub organów ludzkich lub zwierzęcych, w tym także wydzielin, płynów ustrojowych, krwi, itd.
10. Żywych lub martwych okazów zwierząt i roślin (w tym ich części lub pochodnych) należących do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
11. Towarów pochodzących z przestępstwa.
12. Produktów, towarów i usług, którymi obrót jest ograniczony prawem lub regulaminem danej firmy.
13. Produktów, towarów i usług podrobionych tzn. oznaczonych w sposób, który może wprowadzić Użytkowników w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech, w tym także towarów naruszających prawa własności intelektualnej oraz towarów naruszających prawa autorskie osób trzecich.
14. Udziałów w spółkach, obligacji, akcji i innych papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produktów ubezpieczeniowych oraz wszelkich instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
15. Usług sprzedaży tzw. „kosztów” lub faktur.
16. Dowodów tożsamości, w tym dowodów osobistych, paszportów, praw jazdy.
17. Kart bankowych, bankomatowych oraz przedpłaconych, w tym kart kredytowych oraz płatniczych.
18. Kart SIM, które zostały uprzednio zarejestrowane w jakikolwiek sposób czy też w jakiejkolwiek formie.
19. Urządzeń należących do operatorów telefonii komórkowej, telewizji cyfrowej, dostawców internetu, w szczególności kart NC+, Cyfrowy Polsat.
20. Urządzeń połowowych i rybackich, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
21. Prac magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych oraz prac podobnych, a także usług związanych z tworzeniem powyższych prac czy też usług polegających na sporządzaniu opinii czy też referencji na zamówienie, w szczególności usług zmierzających do niezgodnych z prawem manipulacji.
22. Usług i przedmiotów związanych z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych.
23. Usług i przedmiotów związanych z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS.
24. Biletów na wydarzenia sportowe, kulturowe, imprezy masowe po cenie wyższej niż cena nominalna.
25. Usług e-mailingu, tj. usług polegających na obsłudze masowej korespondencji elektronicznej.
26. Systemów inwestycji giełdowych oraz systemów do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich, jak również usług związanych z udzielaniem pomocy przy przystępowaniu do takich gier i zawieraniu takich zakładów za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
27. Kluczy seryjnych bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
28. Oprogramowania i urządzeń, których licencja wyklucza możliwość odsprzedaży, w szczególności oprogramowania na licencji Not For Resale.
29. Oprogramowania zawierającego wirusy komputerowe, programy złośliwe lub inne szkodliwe elementy.
30. Oprogramowania i urządzeń, które umożliwiają pobieranie informacji o użytkowniku komputera, bądź innego urządzenia bez jego wiedzy.
31. Kont, postaci, przedmiotów w systemach gier online oraz na platformach cyfrowej dystrybucji gier, również sprzedaż “czasu poświęconego” na tworzenie wymienionych kont, postaci, przedmiotów, a także samych tych kont czy też kluczy seryjnych do nich oraz danych logowania.
32. Kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usług związanych z takimi programami, a także kont internetowych, kont komunikatorów internetowych oraz kont poczty elektronicznej (kont e-mail).
33. Motoryzacyjnych programów serwisowych, kluczy do nich, a także dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów i innych dokumentów oferowanych bez pojazdów, do których je wydano.
34. Przedmiotów, instrukcji, oprogramowania i usług związanych z włamywaniem, przełamywaniem i obchodzeniem zabezpieczeń (w tym haseł) nieruchomości oraz ruchomości, w szczególności pojazdów, komputerów, urządzeń, dysków twardych i innych nośników pamięci.
35. Danych osobowych.

Zaloguj się


Zarejestruj się


Resetuj hasło

Proszę wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z linkiem do ustawienia nowego hasła.